demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-103-Path-979
Skills Academy Font
demo-attachment-104-Path-980
Skills Academy
Nền tảng huấn luyện thực tế, chuyên biệt Kỹ năng.

Theo UNESCO ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: 4% Kiến thức, 26% Kỹ năng và 70% Thái độ. Trong đó, Kỹ năng và Thái độ thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp.

demo-attachment-101-Ellipse-20
demo-attachment-103-Path-979
Skills Academy
Giải pháp huấn luyện

Giảng huấn

Mạng lưới chuyên gia, giảng viên, nhà huấn luyện và nhà khoa học triển khai cố vấn, đào tạo và huấn luyện.

Khoá học

Khoá huấn luyện thực tế phát triển tối đa năng lực bản thân học viên và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực.

Sổ tay

Chuyên mục kỹ năng, nghề nghiệp và điểm tin được cập nhật thường xuyên bởi Giảng huấn.

demo-attachment-114-Ellipse-2
demo-attachment-117-Path-18
demo-attachment-118-Path-19
demo-attachment-119-Path-948
demo-attachment-115-Group-11
demo-attachment-116-Path-17
demo-attachment-111-Mask-Group-84@2x
Skills Academy
Lộ trình huấn luyện

Phát triển cá nhân, thăng tiến nghề nghiệp, đời sống tinh thần phong phú gắn liền với lộ trình hoàn thiện các kỹ năng.

demo-attachment-115-Group-11
Skills Academy
Khoá học huấn luyện

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

demo-attachment-157-client-1@2x@2x
demo-attachment-158-client-9@2x@2x
demo-attachment-159-client-7@2x@2x
demo-attachment-160-client-3@2x@2x
demo-attachment-161-client-4@2x@2x
demo-attachment-162-client-5@2x@2x
demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-189-Path-958@2x

O'Connor Thyra

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”

Jashoa Albert

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”

Taylor Trelawney

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”

Skills Academy

Lời chỉ dẫn

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.

Skills Academy

Giảng huấn

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right.

demo-attachment-195-Mask-Group-872@2x

Albert Willson

DESIGNER
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.
demo-attachment-207-Mask-Group-84448@2x

Morgan Norman

DESIGNER
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.
demo-attachment-208-Mask-Group-8446@2x

Taylor Trelawney

DESIGNER
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.
demo-attachment-209-Mask-Group-844449@2x

Lane Adiba

DESIGNER
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.

Skills Academy

Sổ tay

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia